ระบบตรวจสอบการฉีดวัคซีน

(หมอพร้อม)

หากท่านฉีดวัคซีนแล้ว แต่ตรวจสอบไม่พบชื่อของท่าน
ขอให้ประสานหน่วยฉีดวัคซีน อาจจะยังไม่นำชื่อของท่านเข้าระบบหมอพร้อม